top of page

Zet in op een laagdrempelige en betaalbare hulpverlening voor
slachtoffers

Wat kan jij doen?

Wees je bewust van de hulplijnen die er bestaan, zoals 1712, Chat seksueelgeweld.be, Nupraatikerover.be

Wat zijn onze suggesties?

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is iets waarvan vele mensen gedurende hun leven slachtoffer worden, in sommige gevallen meermaals én in eigen familie - of vriendenkring, soms eenmalig en door een onbekende pleger. Hoe dan ook is de impact van zulke schokkende gebeurtenissen groot en is gepaste hulp aangewezen.


Zorg voor een duidelijke sociale kaart en een aanspreekpunt voor slachtoffers. Waar kunnen ze terecht voor welke hulp?


Zorg voor gespecialiseerde hulpverlening rond traumaverwerking binnen de geestelijke gezondheidszorg, jeugdhulp en psychiatrische ziekenhuizen, met ruimte voor lichamelijke therapie, creatieve therapie en weerbaarheidstrainingen.


Zorg ervoor dat hulpverlening voor trauma en posttraumatische stress een onderdeel van de terugbetaalde zorg wordt.


Bied goede ondersteuning, therapie en hulpverleningsaanbod voor mantelzorg en steunfiguren.


Zorg voor al dan niet therapeutisch begeleid lotgenotencontact als erkende hulpverlening voor slachtoffers en hun omgeving.


Zorg voor structurele financiering en bestaanszekerheid van professionele en/of vrijwillige lotgenotenorganisaties. Ze zijn een belangrijke en onmisbare spil in de omkadering van slachtoffers.


Het merendeel van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij minderjarigen gebeurt binnen de familiekring. Het vraagt specifieke expertise om te werken in een context waarin plegers en slachtoffers verwanten zijn of een ouder pleger is.


Versterk de (jeugd)hulp die inzet op preventie, detectie en signalering van seksueel grensoverschrijdend gedrag; het stoppen van grensoverschrijdend gedrag, het voorkomen van herhaling ervan en het nastreven van herstel voor het slachtoffer en zijn/haar omgeving.


Bied een antwoord voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld in het heden én uit het verleden. Slachtoffers van intrafamiliaal geweld uit het verleden of het heden hebben recht op én behoefte aan erkenning. Het aanbod daaromtrent moet slagvaardiger worden en meer bekendheid krijgen bij het brede publiek.


Lange wachtlijsten en opties van 'snelle zorg' zijn een hinderpaal bij de zorg voor trauma’s van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Traumaverwerking kent geen tijdspanne van 10 sessies. Faciliteer de toegang en betaalbaarheid van hulpverlening: voorzie terugbetaling, betere coördinatie tussen instanties en meer hulpverleningsmogelijkheden, gespecialiseerde opvang en begeleiding van minderjarige slachtoffers en minderheidsgroepen. Denk hierbij aan acute, maar ook niet acute slachtoffers.


Breid hulplijnen uit en maak hen voldoende bereikbaar (1712, Nupraatikerover.be, Stop it Now!,...).


Zet in op outreachende hulpverlening. Streef naar een beter bereik van (vaak onzichtbare) slachtoffers en minderheidsgroepen. Betrek ervaringsdeskundigen en het middenveld in het uitwerken van een hulpverleningsaanbod.


Voorzie in online hulpverlening: Voorzie voldoende middelen voor een structurele uitbouw van de chatlijn, Chat na Seksueel geweld. Online hulpverlening werkt drempelverlagend en helpt slachtoffers een stem te geven.


Maak www.seksueelgeweld.be de ingangspoort om slachtoffers te informeren en een eerste contactpunt te zijn met verdere hulpverlening.

bottom of page