Nood aan globale cijfers: het in kaart brengen van het probleem

Wat kan jij doen?

Zie je een vragenlijst passeren rond het thema? Vul die dan zelf ook in. Zo help je de onderzoekers en uiteindelijk ook de verbetering van de aanpak van het probleem.

Wat zijn onze suggesties?

Algemeen genomen zijn er te weinig cijfers en is er te weinig onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag. Uit de contacten en opzoekingen is gebleken dat het wetenschappelijk onderzoek naar deze problematiek in Vlaanderen op sporadische en versnipperde wijze werd gevoerd.


Zorg voor een betere dataverzameling:

  • Politionele  criminaliteitsstatistieken,  gerechtelijke  statistieken (parketten), veroordelingsstatistieken...


Zorg voor een systematisch domeinoverschrijdend wetenschappelijk onderzoek op Vlaams en nationaal niveau.


Zorg voor algemeen herhaald onderzoek. Op die manier kunnen tendensen zichtbaar worden en kan de politiek zich baseren op evidence-based onderzoek, wat nu niet het geval is.


Zorg voor specifiek onderzoek naar bepaalde doelgroepen of fenomenen, zoals bijvoorbeeld:

  • Prevalentie-onderzoek, conform de meest recente wetenschappelijke inzichten in hoe dergelijk onderzoek moet verlopen.

  • Onderzoek naar misbruik en geweld uit het verleden.

  • Onderzoek naar minderheidsgroepen en risicogroepen rond het thema.

  • Onderzoek of de seksuele uitbuiting van (minderjarige) slachtoffers, van het ronselen tot en met de uitbuiting zelf, wordt gefaciliteerd door het internet. Dataverzameling hieromtrent is moeilijk, maar niet onmogelijk.